دموكراسي

پیرامون "فراخوانی برای صلح پایدار در قاراباغ کوهستانی"Qar13

تاریخ معاصر آذربایجان مملو از سرکوب و استبداد و مبارزه مردم آن در راه آزادی خواهی و دموکراسی طلبی است. اگرچه بعد از فروپاشی شوروی، مردم آذربایجان بار دیگر فرصتی برای تعیین سرنوشت خود بدست آوردند، اما از طرف دیگر این کشور با تبعات استعمار دویست ساله روسیه، کودتا، استبداد داخلی و شروع  حملات دولت ارمنستان در سال ۸۸۱۱ روبه رو شد که نتیجه آن ژنوساید انسانی در خوجالی، اشغال بیست درصد از اراضی حاصلخیز قاراباغ و 7 شهر اطراف آن )آغدام، کلبجر، لاچین، جبرائیل، فضولی، قبادلی و زنگیلان(، جابجایی اتنیکی و آوارگی یک میلیون آذربایجانی بود. تداوم سی ساله این اشغالگری و سکوت جامعه بین المللی با وجود قطعنامه های سازمان ملل نشان داد که سیاست، همچنان در خدمت گفتمان جنگ آفرینی است.

بیانیه اخیر جمعی از نویسندگان و اساتید دانشگاه های امریکا گایاتری چاکراورتی اسپیواک، نوام چامسکی، کورنل وست، طارق علی، جودیت هرمن، سیلا بن حبیب و ویکن بربریان به تاریخ ۸۱ اکتبر ۰۲۰۲ با عنوان "فراخوانی برای صلح پایدار در قاراباغ کوهستانی" بار دیگر یادآوری کرد دانش می تواند تبدیل به ابزاری برای خاموش کردن صدای فرودستان، پنهان کردن و سرکوب حقیقت اشغالگری، تحکیم بخشی به روابط نابرابر و هژمونی سیاسی  اقتصادی قدرت های منطقه و اقتصاد جهانی در جغرافیای پرتنش قفقاز و خاورمیانه شود.

همان طور که می دانیم دوگانۀ ظالم و قربانی، در اپیستمولوژی فمینیسم جایگاه سابق خود را از دست داده است و مفهوم قدرت با روابط و پیچیدگی گره خورده است؛ در مطالعات پسااستعماری نیز بر نقش روابط قدرت در تولید دانش تاکید می شود، با این حال، انتشار چنین بیانیه یکجانبه ای توسط کسانی که خود در تولید و گسترش دانش انتقادی نقش غیرقابل انکاری دارند، ما را به شگفتی وا داشت. نکته قابل تأمل، فراخوان بین المللی این بیانیه است که با ماسک صلح طلبی و با رویکردی تک بعدی، خودبرترپنداری آکادمیسم غربی را

بر تمام جهان غالب می کند. تداوم سی ساله وضعیت نه جنگ، نه صلح در قاراباغ قطعا دلایل پیچیده تری از ایده های یک شخص یا سیاست امروز یک کشور ثانویه دارد. نگاه تقلیل گرایانه بیانیه اخیر و هراس افکنی و ترک ستیزی نهفته در آن، درواقع زیر سؤال بردن چارچوب دانشی است که ما برای بهبود وضعیت جهان بدان امید داریم.

گریز از جنگ اگر به معنای نقض حقوق انسانی، نادیده گرفتن حقایق موجود و نسخه پیچی واحد بدون توجه به پیشینۀ تاریخی و شرایط موجود ژئوپولیتیکی جهانی و منطقه ای باشد، هیزم انباشتن به آتش جنگ های لاینحل بعدی در منطقه است. خشونت، جنگ و سلاح از ضروریات دوام نظام مردسالاری هستند؛ نظامی که در تعامل با سایر نظام های سلطه و تبعیض، زنان را حذف کرده و کرامت و حقوق برابر انسانی آنها را زیر سؤال می برد و بدون شک هرگونه بی ثباتی در منطقه، آزادی زنان را به تأخیر می اندازد. صدور بیانیه اخیر و

عدم اشاره آن به قطعنامه های ۱۰۰،۱۷۸،۱۵۸،۱۱۸ سازمان ملل در سال ۳۹۹۱ در موضوع قاراباغ، نادیده گرفتن بمباران مناطق غیرنظامی چند روز پیش در گنجه آذربایجان و کشته شدن ده ها غیرنظامی ازجمله زنان و کودکان، نه تنها نشانه خاموشی وجدان انسانی است و راه را برای بازتولید گفتمان خشونت هموار می کند، بلکه بازتأییدی بر این موضوع است که در جامعه آکادمیک غرب و حتی در میان پژوهشگران پسااستعمار و فرودست نمی تواند سخن بگوید « فمینیست همچنان ما جمعی از فمینیست های اینترسکشنال آذربایجانی، به موجب این بیانیه، مراتب اعتراض و تأسف عمیق خود را به بیانیه منتشر شده اظهار کرده، مخالفت خود را با هرگونه اشغالگری، خشونت و نظامی گری، و استبداد داخلی اعلام می داریم. ما همچنین بر ضرورت وجود نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر با تضمین حقوق همه گروه های اقلیت در خاک کشور آذربایجان تأکید داریم. ما جنگ را محکوم کرده و برای برقراری

صلح، خواهان اجرای قطعنامه های سازمان ملل توسط دولت ارمنستان و پایان دادن به اشغال هستیم.

 1. Azam Ahmadi, Ph.D. in Political Science, Zanjan
2. Elnaz Sardarnia, Ph.D. Student in Turkish Folklore, Tabriz
3. Faeze Bahadori, Poet, Writer, Marand
4. Faranak Farid, Poet, Writer, Feminist Activist, Tabriz
5. Fatemeh Nasirpour, M.A. in Information Technology, Marand
6. Fatemeh Dehghan Ph.D. in International Relations, Salmas
7. Giti Adalati, Ph.D. in Sociology and Social Psychology, Hamburg
8. Hajar Kabiri, Ph.D. Student in Sociology, Khoy
9. Mahdie Ahani, Managing Editor of Ban Magazine, Tabriz
10. Maryam Gholizade, Ph.D. Student in Area Studies, Tabriz
11. Mina Ajalli, Carpet Designer, Mianeh
12. Rahime Mohammadfard, Poet, Writer, Tabriz
13. Robabeh Taghizadezonouz, Ph.D. Student in Linguistics, Zonuz
14. Roghayyeh Kabiri, Writer, Khoy
15. Sabour Kabiri, Ph.D. in Sociology, Khoy
16. Sevda Alimadadnezhad, M.A. Student in Informatics and Communication Engineering, Tabriz
17. Sevil Suleymani, Ph.D. Student in Sociology, Feminist Activists, Washington, D.C
18. Soudabeh Taghizadehzonouz, Ph.D. Student in Sociology, Zonuz