تاریخ
دكتر رضا مرادی غیاث آبادی: از سايت پژوهش هاي ايراني (لينك)      پیش از این چندین مطلب در باره تنگ‌نظری‌ها و خشونت‌ورزی‌ها و سختگیری‌های دینی ساسانیان زرتشتی نوشته شد. یکی دیگر

نظری به گفتار ناسیونالیسم در ایران
نگاهی بر گرایشهای نژادستایانه در آثار آرامش دوستدار   احمد حسین مبلغ  ۱ علی اصغر حاج سید جوادی نویسندۀ ایرانی در مقاله ای در سال ۱۳۶۰(۱۹۸۱) از جوانانی برخاسته از “نسل ترجمه” [۱] در

مقاله اي تاريخي از سليمان نظيف: برادران و خواهران يتيم ما (يئتيم قاردشلريمز)-١٩٢٤
اي ترك اسير فارس٬ آغوش برادران و خواهران حقيقي ات همواره (براي پذيرفتن تو) باز خواهد ماند. تو هم وظيفه و حقوق خود را فراموش نكن!   مئهران باهارلي سليمان نظيف (١٩٢٧-١٨٦٩) از منسوبين جريان ادبي

ايدئولوژي - دكترين استعماري مولدونيسم - بخش یک و دو
مولدونيسم و آزربايجانيسم، دو ايدئولوژي استعماري روسيه-شوروي استالينيست بخش یک مئهران باهارلي   بخش دوم: مولدونيسم   استالين براي حل مشكل ملتيها و يا گروههاي ملي دشمن در اتحاد شوروي سه روش

مولدونيسم و آزربايجانيسم، دو ايدئولوژي استعماري روسيه-شوروي استالينيست
مئهران باهارلي   بخش اول: عمليات ملتها به عنوان بخشي از سركوبهاي استالينيستي     نقشه گولاكها- كمپهاي كار اجباري و كولونيهاي بردگي در شوروي   استالين در سال ١٩٣٤ براي تحكيم پايه

ایـدۀ تـاریـخ در ایـران
آرش دكـلان: توضيح از تريبون: تحولات شگرف جوامع غيرفارس ايران در سالهاي اخير حداقل در حد يك خانه تكاني جدي بوده است. در جريان اين خانه تكاني اساسي، تزهاي مكتب تاريخ قديم و جديد ايران، با بررسي تنقيدي

نگاهی به حکومت های عرب، کرد، لر، ترک، گیلک وفارس از صفویه تا پهلوی
یوسف عزیزی بنی طرف توضيح از تريبون: يك نمونه رسوايي آور از موارد بيشمار تحريف تاريخ ملل اسير در ايران، از سوي كتابسازان و مترجمين جاعل در خدمت نظام حاكم، مربوط به دست بردن در نقشه جغرافيايي دنياي

وقتی سادیسم و دگرآزاری در جامعە الگویی مجاز است
سعید سنندجی: دو جلد کتاب کە در چند روز گذشتە خواندم، خواندن این دو کتاب را بە تمامی دوستانی کە تا بحال انها را نخواندەاند پیشنهاد میکنم. کتاب اول رومان "ژوستین"، اثر نويسندە مارکی آلفونس "فرانسوا

منطقه ملي فارس، مملكت فارسستان و يا فارسستان اتنيك
مهران باهارلی مملكت فارسستان و يا فارسستان اتنيك منطقه سكونت پيوسته فارس زبانها در ايران است. اين منطقه به تقريب به جز شمال، غرب و جنوب شرقي ايران باقيمانده نواحي شرقي، مركزي و جنوبي آنرا در بر مي

جمشيدخان بکشلو افشار اورومی (مجدالسلطنه)
Cemşidxan Afşar Urumi (Mǝcd –ül Sǝltǝnǝ Afşar) haqqında tarixi yazı مئهران باهارلي  "جمشيدخان افشار بکشلو اورومي" ("جمشيد اردشير افشار") ملقب به مجدالسلطنه، فرزند "اردشیر خان بكشلو سرتیپ