اپوزیسیون فارس

نويسنده: علي رضا اردبيليAksariyyat


مسئله با سه سوآل من به دوستي شروع شد و با ورود آقاي وهاب انصاري به مجراي ديگري افتاد. من كپي سوآل و جواب كتبي با آقاي انصاري را با حذف چند جمله معترضه نامربوط به موضوع در زير مي­آوردم:

1. ارزيابي خودت از ميزان كشتار انسانها از سوي (يا "بنام") نازيستها، كمونيستها و مسلمانان چيست؟ هركدام را حدودا چند مليون ميداني؟

2.  رفتار رژيمهاي كمونيستي با هموسكسوئلها چي بود و چگونه بود؟

3.  آيا اعدام شهروندان (كساني كه عضو سازمان فدايي نبودند) از سوي "سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)" در سالهاي بعداز انقلاب درست است؟

Wahab Ansari

آقاي اردبيلي با سلام، پيشاپيش نوروزتان مبارك،  شما ...، اگر از "اعدام شهروندان از سوي سازمان فداييان اكثريت" مطلع هستيد.؟ حتما افشاگري بكنيد. اگر هم پخش كننده خبر جعلي و اتهام به مخالفين خودت هستي و اطلاع نداريد، حتي طرح مسئله بعنوان سوْال اخلاقي نيست. تو حقوق شهروندي كساني را با طرح اتهام سنگين نقض ميكني، بويژه كه مخاطب مستقيم شما، رفيق عزيز ما رحيم قيومي است، كه دوست خودت هست! به قول معروف نان و نمكش را خورده ايي و سر سفره اش نشسته ايي!!!

  Alirza Ardabili

ممنون از جواب شما آقاي انصاري، نوروز شما هم مبارك

يك نكته را متوجه نشدم. سازمان شما در مورد اعدام اعضاي خودش درزمان شاه اعلاميه داده و روشنگري كرده است. شما بعنوان فردي مسئول و اصولا مطلع بايستي جواب روشن تري به اين سوآل مي داشتيد. شما يا بايستي صراحتا اعدام شهروندان از سوي سازمان شما در دوران بعداز انقلاب را منكر شويد يا اگر موردي سراغ داريد، بيان كنيد. تكليف اخلاق و اصول اخلاقي بعداز روشن شدن اصل مسئله ميتواند موضوع بحث باشد. در مورد بقيه سخنانتان حتما توضيح بيشتري خواهم نوشت. فعلا اين نكته مهم را خدمتتان نوشتم.

 Wahab Ansari

آقاي اردبيلي، براي اولين بار ميبينم. كسي مانند شما يك اتهام به اين سنگيني (اعدام شهروندان) را به يك سازمان سياسي، ...، وارد ميكند و آنگاه از عضو يا مسئولين آن سازمان ميخواهد كه در اين مورد رفع اتهام بكند!!!! من واقعا مانده ام كه شما از كدام جايگاه حقوق قضائي با اين مسىله برخورد ميكنيد.؟؟؟

اگر هم آگاهي بر ادعاي حقوقي خودتان نداريد، لطفا از يك حقوقدان (وكيل) پرسجو بكنيد! حتما به شما اطلاعات حقوقي و حتي عواقب حقوقي اين كارتان را به شما توضيح خواهد داد.

اما مثل اينكه نزد برخيها اتهام زدن سنگيني مانند "اعدام شهروندان" همانقدر شوخي تلقي ميشود، كه مقايسه يك جنايت با جنايت ديگر، و از اين مقايسه نتايج دلخواه گرفتن براي أهداف سياسي و ناسيوناليستي....

  Alirza Ardabili

آيا ادعاي "اعدام انقلابي" شهروند كردستاني بنام "جوانمردي"در سال 1359 از سوي سازمان اكثريت، نادرست است؟

Wahab Ansari

اينها را من خبر ندارم، اگر شما ... خبر و اسناد موثق و قابل پيگيري حقوقي داريد؟ ارايه بدهيد.!

Alirza Ardabili

آقاي انصاري

خواهش ميكنم شما كه ظاهرا در امور حقوقي وارد هستيد، مرا روشن كنيد:

اگر اين خبر درست باشد و سازمان شمامرتكب اين جنايت شده باشد، "عواقب حقوقي اين كارتان" چه خواهد بود؟ اگر فرزند آن قرباني در دادگاهي اروپايي عليه شما اقامه دعوي كرد، جواب شما چه خواهد بود؟

Wahab Ansari

آقاي اردبيلي، شما ميدانيد، كه سازمان فداييان اكثريت، از انشعاب سال ١٣٥٩ به بعد كه سازمان چريكهاي فدائي (اكثريت) و بعدها سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) شد. نه مبارزه مسلحانه ايي داشته است و نه اعتقادي به دادگاه انقلابي. اين ادعا را شما مطرح ميكنيد، قبل از همه شما بايد ثابت بكنيد. از اين نامها و سناريوها را خيليهاي ديگر هم ميتوانند بسازند. من متاسفم كه بحثها و مسايل سياسي را به اين حد نازل تنزل ميدهيد.!

Alirza Ardabili

سكوت معني دار؟

Wahab Ansari

آقاي اردبيلي انتظار داريد، تا صبح بشينم و به اين اتهامات و فرضيات شما پاسخ بدهم؟

  Alirza Ardabili

شما بايد خبر داشته باشيد كه "حزب كمونيست اتحاد شوروي"با اينكه در حاكميت بود اما هرگز بعنوان يك "حزب" كسي را دستگير، محاكمه يا اعدام نمي كرد. اگر اين خبر بصورت عير قابل انكاري درست باشد، شما چه نتيجه اي از آن خواهيد گرفت؟ يك لحظه فرض را بر درستي ادعا بگذاريد. آيا يك حزب سياسي كه در حاكميت دولتي هم نيست. ميتوانيد فردي دستگير كند؟

حق دارد از آن فرد "اعتراف" بگيرد؟

حق دارد آن فرد را "محاكمه" بكند؟

حق دارد "حكم اعدام" صادر كند؟

حق د دارد چنين حكمي را اجرا كند؟

اگر همه اينها را مرتكب شده باشد، آيا هنوز هم يك "سازمان سياسي" است؟

شما از مسئولين امروزي سازمان هستيد. زدن به صحراي كربلاي رابطه من در گذشته با اين جريان، در اصل فرار شما از پاسخگويي است. يك سازمان سياسي بعنوان شخصيت حقوقي كارخوب يا بد مي كند. وقتي اتهام سنگين جنايت مطرح است و شما يا خبر نداريد يا آنرا انكار ميكنيد، پرداختن به ميزان سهم افراد حقيقي (شما خودتان، من يا هر كسي ديگري) فرار از بحث اصلي است. آيا اين سازمان بعنوان شخصيت حقوقي، چنين جنايتي مرتكب شده است؟

Alirza Ardabili

آقاي وهاب انصاري، اگر اين مسئله براي شما اهميت داريد،آيا ميتوانيد شما يا فرد ديگري از طرف "سازمان فدائيان خلق ايران-اكثريت" در اين مورد به چند سوآل مشخص در چهارچوب يك مصاحبه كوتاه جواب بدهيد؟  اگر معتقديد كه اين سوآل (احتمال اعدام شهروندان از سوي يك سازمان سياسي بنام "اكثريت" در سال 1359 در ايران) يك اتهام بي اساس است، اصولا نبايد از اين مصاحبه امتناع كنيد. (پايان مكاتبه)

بعدالتحرير:  اين مكاتبه در روز 17 مارس 2017 انجام شده است. امروز يازدهم آپريل، 25 روز از آن تاريخ گذشته است و آقاي انصاري هنوز جوابي به اين تقاضاي من نداده است.

آقاي انصاري در فوق مي­نويسد:


"
شما ميدانيد، كه سازمان فداييان اكثريت، از انشعاب سال 1359 به بعد كه سازمان چريكهاي فدائي (اكثريت) و بعدها سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) شد. نه مبارزه مسلحانه ايي داشته است و نه اعتقادي به دادگاه انقلابي."

چنانچه ديده ميشود، دعوت براي مصاحبه را هم بي جوب گذاشته است.  اين امتناع از روبرو شدن با سوآلهاي ناخواسته، روش همه شاهان مستبد و سياسيون مسئوليت گريز است. اينان عادت دارند كه تنها در برابر سوآلات و سوآل كنندگاني قرار گيرند كه از وفاداري آنان به ايدئولوژي خود، اطمينان كافي دارند.

اما حقيقت چيست؟ آيا آنطور كه آقاي وهاب انصاري ميگويد،  سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) "نه مبارزه مسلحانه ايي داشته است و نه اعتقادي به دادگاه انقلابي"؟ آيا واقعيت اينطور است؟ آيا سازمان اكثريت بعنوان سازمان سياسي، آنهم زماني كه مبارزه مسلحانه را رسما كنار گذاشته است، اقدام به دستگيري، بازداشت، بازجويي، اعتراف گرفتن، محاكمه، محكوم كردن به اعدام و اجراي حكم اعدام هم كرده است؟


متأسفانه اين سازمان مرتكب اين كار شده است. مبناي ادعاي من هم، نوشته نشريه "كار" ارگان سياسي اين سازمان است كه در شماره 105 خود به تاريخ 26 فروردين ماه 1360 خبر مي دهد كه در تابستان سال 1359 (يعني بسيار قبل از شروع خشونتهاي سياسي در 30 خرداد همان سال!) دو شهروند كرد را دستگير، بازداشت، بازجويي، اعتراف گيري، محاكمه، محكوم  به اعدام و اعدام نموده­ است.

برابر اين خبر، "حامد بيگ" و "حسن آغا جوانمردي" از سوي سازمان سياسي اكثريت دستگير و اعدام شده اند. توجه كنيد كه حتي احزاب كمونيست روسيه، چين و كامبوج هم، رأسا كساني را دستگير و اعدام نمي­كردند و براي اينكار جهت حفظ ظاهر هم كه شده ارگانهاي مجزايي چون پليس سياسي، پليس معمولي، دادگاه، مقامات زندان و مأموران اعدام داشتند.

اين سازمان با تأخير هم كه بوده باشد، به انجام برخي از جنايتها عليه اعضاي خود اعتراف كرده و طي اطلاعيه اي به چهار مورد از آنها اشاره كرده است. در اطلاعيه مزبور، جملات زير آمده است:

"سه مورد قتل در بين سال‏های 1351 تا 1353 و يک مورد در سال 1356. تحقيقات ما نشان می‏دهد که نام سازمانی يکی از رفقا، "اسد" و نام واقعی وی "علی اکبر هدايتی" بوده است. او اهل بابل بود و در اوائل سال 1352 به سازمان پيوسته بود. اطلاعات موجود نشان می‏دهد که در سال‏های مزبور دو قتل ديگر صورت گرفته است که متاسفانه نام سازمانی و نام واقعی آن‏ها مشخص نيست. مورد چهارم رفيق عبدالله پنجه‏شاهی است. او دانشجوی رشته زيست شناسی دانشگاه تربيت معلم بوده.."

"انگيزه قتل‏ها، مسائل زير بوده است: کناره گيری از سازمان و ترک خانه تيمی و متهم بودن به عنوان عناصر "ترسو، بريده و جازده" (مورد رفيق علی اکبر هدايتی)، داشتن اطلاعات و احتمال ضربه خوردن سازمان با کناره گيری آن‏ها و عدم رعايت انضباط سازمانی (دو مورد ديگر) و مناسبات رفقای دختر و پسر (مورد رفيق عبدالله پنجه شاهی)." شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)31 خرداد 1389 (21 ژوئن 2010)

گويا قتل دو شهروند كرد بنامهاي ، "حامد بيگ" و "حسن آغا جوانمردي" چندان براي سازمان اكثريت، جنايت مهمي نبوده است كه اسامي آنها و موارد احتمالي ديگر از قبيل آنها را حداقل با استناد به نشريه رسمي خود، در بيانه بالا يا بيانيه مشابهي بياورد.

لازم به ذكر است كه فرزند حسن آغا جوانمردي مقيم اروپاست و تاكنون تلاشهاي زيادي براي تماس با مسئولين سازمان اكثريت و پرسش در مورد محل دفن جنازه پدر خود به عمل آورده است، كه گويا همه بي جواب و بي اعتنا باقي مانده است.

 

كپي خبر به نقل از نشريه "كار" ارگان سياسي سازمان اكثريت، شماره 105 خود به تاريخ 26 فروردين ماه:

Kar Akseriyyet