اخبار

Arab Turk 1 Mayروز اول ماه مه، همچون سال پيش، فعالين حقوق بشر تورك آذربايجاني و عرب الاهواز براي گراميداشت روز جهاني كارگر و دفاع از عدالت اجتماعي و همبستگي جهاني انسانها در صفوف حزب سوسيال دموكرات سوئد، در تجمع، رژه و مراسم سخنراني برپا شده از سوي اين حزب شركت ميكنند.

موضوع ويژه مورد توجه در مراسم امسال، دفاع مشترك از حقوق زندانيهاي سياسي اسير در چنگال رژيم جمهوري اسلامي ايران است. ما در حالي به شركت مشترك در اين آكسيون اقدام ميكنيم كه تعدادي از زندانيان سياسي اسير رژيم تهران در حال اعتصاب غذا هستند.

ما همه نيروهاي آزاديخواه و طرفدار حقوق بشر و همه گروهها و فعالين سياسي را به شركت در اين آكسيون و مراسم اعتراضي مشابه دعوت ميكنيم.

فعالين تورك آذربايجاني و عرب الاهوازي

29 ماه آپريل 2014

استكهلم

تجمع در استكهلم:Humlegården, Stockholm ساعت 12

                                                 

 1 Maj Samling Karta