تریبون

اٶزل / ويژه

دکتر سیمین صبری 

امثال طباطبایی از نظر پروفسور اتنولوگ "تووه کانگاس" جنایتکارنی هستند که آفت فرهنگ و تمدن بشری اند.(چه آگاهانه چه نا آگاهانه ). اگر طالبان به آثار باستانی ارزشمند با دینامیت می‌تازد و آن را با خاک یکسان می‌کند ، جنایت کارانی چون طباطبائی و هم پیالگان که ظاهراً لباس تمدن و فرهنگ و دوکتری به تن دارند و از این رو قدرت فریبندگی آنها بیش از افرادی است که این لباس‌ها را به تن ندارند ، با قلم و الفاظ تخریبی‌ به زبان‌ها و ادبیات و فلکلور دیگر ملت‌ها میتازند و وحشیانه (چه آگاهانه چه نا آگاهانه ) قصد تخریب آنها را دارند. این در حالی‌ است که یونسکو با اعلام روز جهانی‌ زبان مادری ۲۱ فورال ، تدبیری جدی در جلوگیری از قتل عام زبانهای رایج در جهان ، حتا زبان قبیله کوچکی‌ در دهی‌ در آلاسکا، اتخاذ کرد که تمدن و دستاورد‌های انسانی‌ را از دست وحشیانی چون دکتر طباطبایی نجات دهد .

 

آقای طباطبایی هر چه زودتر بهتر باید از ملت ترک (از ملتی که ظاهراً خود به آن منسوب است ) عذر خواهی‌ کند و نادانی اش را به درستی‌ با عوارض و نتایج سیاست اسیمیلاسیون در ایران و مآنقورتیسم=( فراموش کردن خود و به نوکری دیگری تبدیل شدن از رمان آیتماتف) به همه توضیح دهد و از روانشناسان برای درمان مشکلات خود کمک بخواهد.

مانقورتیسم در عالم علم روانپژشکی نیز در حالت ملایم خود در "سندروم استکهلم،" مشاهده میشود که آشنایی با آن بسیار مفید است و وصف حل امثال دکتر طباطبائی است  انجا که  عمق خود باختگی و دگر شیفتگی‌ به اوج خود میرسد:

سندرم استکهلم اختلالیست مربوط به روانپزشکی در این حالت بین گروگان و گروگانگیر حالتی عاطفی بوجود می‌آید.در این حالت گروگان‌ها ممکن است با گروگانگیرها نوعی از حس عاطفه و همدردی پیدا کنند و خود را تسلیم گروگانگیرها بکنند.

Stockholm syndrome is named after the Norrmalmstorg robbery of Kreditbanken at Norrmalmstorg in Stockholm, Sweden, in which several bank employees were held hostage in a bank vault from August 23 to August 28, 1973. During this situation, the victims became emotionally attached to their captors, rejected assistance from government officials at one point and even defended them after they were freed from their six-day ordeal.[11] The term “Stockholm syndrome” was coined by the criminologist and psychiatrist Nils Bejerot, using the term in a news broadcast.[12] It was originally defined by psychiatrist Frank Ochberg to aid the management of hostage situations.

 

امیدوارم انگلیسی آقای دکتر طباطبایی در حدی باشد که بتواند لاقل درصدی از  مطالب پروفسور اتنولوگ "تووه کانگاس"

 را فهم کند:

https://www.youtube.com/watch?v=Ohu2gTD-Uic