مبارزه جاري

دلایل زیاد و قابل اثبات را در مورد تحریم و عدم شرکت ملت آزربایجان در جنبش موسوم به سبز استمرار طلبان فارس وهمینطور ضرورت حمایت و بمیدان آمدن Dalga 8ملت آزربایجان در جنبش اعتراضی اخیر را دارم که درفرصتی دیگر به آن خواهم پرداخت. اینبار فرق اساسی این استکه برخلاف جنبش سبز(۸۸) خواستگاه جنبش اخیر(دیماه ۹۶) نه از یک طیف خاص و نه از استمرارطلبان بدنه نظام بلکه از بدنه محروم و جان به لب رسیده مردم عادی بوده است.

حرکت ملی آزربایجان جنوبی با محوریت قرار دادن خواست ملی ویژه خود در کنار اعتراضات سایر ملل برعلیه رژیم قرون وسطایی تمامیت خواه میایستد. چرا که مانع اصلی رسیدن به حقوق ملی در وضعیت کنونی، رژیم تبهکار جمهوری اسلامی است. رژیمی که علاوه بر شاخصه های بنیادی ستمگری، بی عدالتی، آزادی کشی، تبعیض جنسیتی و مذهبی، دارای تمامی شاخصه های نژاد پرستی ضد تورک، ضد عرب و کورد، تورکمن و بلوچ، لر و هرآنکه در مقابل گفتمان و فرهنگ مرکزگرایان شوونیست مقاومت بکند هست.

 

از طرفی این رژیم با مهارت خاصی تمامی طرحهای دشمنان ملت آزربایجان را اجرا میکند از سلطنت طلبان و حزبهای پان ایرانیست و گروههای منسوب به غائب الزمان رجوی و بخشی از کمونیستهای پیرو آیت الله های ضد امپریالیست گرفته تا استمرار طلبان سبز طلایی امام و اصولگرایان ولایی و احمدی نژادیهای آریایی، همه دارای طرح و برنامه خاص خود در جهت نابودی فرهنگی و زبانی، هویتی و سرزمینی و محیط زیستی، اقتصادی و سیاسی و تغییر ترکیب جمعیتی و حتی جا اندختن شیعه گری شعوبیه بجای شیعه معتدل سنتی در آزربایجان بوده و میباشند

با اینحال ازهمان آغاز تظاهرات در مشهد طیف وسیعی از آزربایجانیها  در شهرهای مختلف آزربایجان و شهرهای تورک نشین سایر نقاط دراعتراضات شرکت کردند و با انتشار بیانیه فراخوان مشترك ۹ حزب و گروه سیاسی حرکت ملی آزربایجان در خصوص شرکت فعال با محوریت قراردادن منافع ملت تورك آزربایجان بوده است دعوت به تجمع اعتراضی با شعارهاي ملی براي رساندن صداي مظلومیت و اعتراض به اجراي سیاست هاي نابود کننده هستی آزربایجان که عامدانه توسط رژیم جمهوري اسلامی هدایت می شود.

اکثریت فعالین معتقدند که عدم شرکت و سکوت به نفع رژیم و استمرار طلبان سبز و پان ایرانیستهای طرفدار قاسم سیلمانی و سپاه سرکوبگر میباشد.

با وجود نگرانیها از بعضی شعارهای نژادپرستانه و ضد عرب و حمایت از فاشیسیم پهلوی در بعضی ازاعتراضات ، ملت فارس و مخصوصا ملل غیرفارس باید کاملأ هوشیار باشند. سعی کنند تمام حیله های رژیم را که با نفوذ عوامل خود در صدد ایجاد تفرقه و آتش زدن به اموال عمومی و حساسیت زا مانند مساجد و پرچم  را خنثی کنند وهیچ بهانه ای بدست رژیم برای سرکوب بیشتر مردم ندهند. با درک تمام پیچیده گیهای مسئله در بخشی از اطلاعیه های حرکت ملی آمده است: «همه می دانیم که وطن عزیزمان آزربایجان سال هاست گرفتار سیاست هاي تبعیض و استحاله نژادي، اقتصادي، صنعتی، تجاري و فرهنگی شدید نظام توتالیتر جمهوري اسلامی ایران بوده و درنتیجه این سیاستها بنیان هاي اقتصادي و صنعتی آزربایجان فلج و منابع طبیعی اش با فلاکت روبرو شد. نرخ بیکاري درشهرهاي آزربایجان در بالاترین ارقام قرارگرفته و صنعت، دامداري و کشاورزي آزربایجان بدترین شرایط را سپري می کند. گرانی و بیکاري خانواده هاي آزربایجانی را در پرتگاه مشکلات اجتماعی قرار داده وهیچ خانواده آزربایجانی نیست که از بیداد اقتصادي در امان باشد. اعتراضات تعیین کننده است و نظام توتالیتر ایران را با بحران روبرو خواهد ساخت والبته که ملت تورك آزربایجان در کسب حقوق خود ساکت نخواهد نشست» و همچنین شاهد گفتمان شرکت هوشیارانه ای چون: «توجه داشته باشیم که بحران اقتصادي و نابودي زیربناهاي معیشتی آزربایجان ماحصل سیاست هاي تبعیض آمیز نظام پهلوي و جمهوري اسلامی و بر خواسته از تفکر انکار و امحاء بوده و وضعیت کنونی را تنها نمی توان نتیجه سیاست هاي دولت روحانی و احمدي نژاد دانست، بنابراین اعتراض ما درحالی که به نابودي زیرساخت هاي ملی آزربایجان و وضعیت بحرانی اقتصاد می باشد، دست هاي بسیاري تلاش دارند تا آزربایجان را(با شعارهای ضد منافع آزربایجان) وارد این اعتراضات کرده و در راستاي منافع سیاسی خود بهره برداري کنند. اعتراض و مطالبات ما می بایست بر پایه منافع و مطالبات ملی بوده و گره کور بحران اقتصادي آزربایجان با کسب حقوق ملی میسر خواهد بود. ما از همه فعالین محترم حرکت ملی آزربایجان می خواهیم که در شرایط حساس فعلی بافاصله گرفتن از حاشیه سازي هاي درونی حرکت ملی با درایت وهوشیاري ملی مانع انحراف مطالبات ملی در هر خیزش و تحولی احتمالی شده و رسانه هاي معتبر ملی و تشکل هاي حرکت ملی را مرجع خود قرار داده و رهنمون مطالبات در شهرهاي آزربایجان باشند تا شاهد تکرار تجربیات تلخ تاریخی نباشیم.» « ما از قاطبه ملت تورك آزربایجان می خواهیم در این برهه حساس درصحنه بوده و با اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی خود پیگیر مطالبات ملی با شعارهایی به زبان ترکی آذربایجانی و بر اساس منافع ملی در صحنه باشید»

و در مقابل این موضع گیریهای سنجیده، می بینیم که جیره خواران رژیم که خود مبلغ و مشوق توهینهای راسیستی و شوونیستی توسط رسانه های فارس و دراستادیوم شهرهای فارس نشین بوده اند امروز برای ساکت کردن و منحرف کردن افکار عمومی، چهره پلید خود را میخواهند عوض کنند و از آب گل آلود ماهی بگیرند و بگویند آزربایجان  و تبریز بنفع رژیم  ساکت است! که این یک دروغ بزرگ است اولأ اعتراضات بوده و در ثانی آزربایجان و تبریزدر طول صد سال گذشته در برابر ظلم و نابرابریها هیچ وقت برعلیه رژیمهای شاه و شیخ ساکت نبوده و نخواهد بود. هر چند رژیم تجربه و ابزار بیشتری در سرکوب اعتراضات شهر تبریز را دارد و پیاده روها را پراز لباس شخصی های مزدور میکند و یگانهای ویژه از تهران و اصفهان برای سرکوب بیرحمانه همچون سرکوب شدید قیام ملی آزربایجان در اول خرداد ۸۵ میاورد اما تبریز تبریز است و توان حماسه آفرینی همیشه در وجودش نهفته است.