حقوق بشر

دعوت به شركت در تظاهرات اعتراضي در استكهلم  
Birlik

مجازات اعدام يك توحش قانوني و دولتي و يادگاري از دوران طولاني سلطه خشونت عريان در ميان جوامع انساني است. اين مجازات ضد انساني از سوي رژيمهايي از جنس رژيم جمهوري اسلامي ايران كه فاقد يك نظام قضايي عرفي و دمكراتيك است، با درجه بالاتري از سبعيت بكار گرفته ميشود. رژيم اسلامي ايران مجازات اعدام را در كنار ديگر روشهاي قرون وسطايي از قبيل گروكشي، انتقام، تنبيه دسته جمعي و كشتار براي اعمال جو رعب و وحشت در جامعه بكار مي گيرد.

رژيم جمهوري اسلامي اخيرا در پاسخ به اقدام خشونت آميز و خونين حمله به يك پاسگاه مرزي از سوي يك گروه مسلح،  دست به اعدام  گروهي از زندانيان بلوچ زده است كه در زمان وقوع حمله مزبور همگي در زندان بوده و بالطبع هيچ دخالتي در اين كار نداشته اند. اين اقدام يك گروگان گيري و اسيركشي و انتقام كور رژيم حاكم از شهروندان خود است.

 

 

ما ضمن مخالفت باهمه اشكال خشونت، از همه مبارزات مسالمت آميز و عدالتخواهانه ملل تحت ستم و همه اقشار جامعه براي رسيدن به خواستهاي خود در چهار چوب تعاريف جهان شمول حقوق بشري حمايت ميكنيم. ما مجازات اعدام از هر نوع و اعدام زندانيان سياسي و عادي به قصد انتقام گيري و گسترش جو رعب و وحشت بعنوان رويه حكومتي را بشدت محكوم ميكنيم.

 

 

ما بنام همبستگي ملل تحت ستم و همدردي با خانواده قربانيان اعدامي بلوچ و براي محكوم كردن سياست تبعيض و خشونت دولتي جمهوري اسلامي ايران در تظاهرات روز يكشنبه اعلام شده از سوي "گروه حقوق بشر بلوچستان" در استكهلم شركت ميكنيم و از تمامی انسانهای آزاده و مخالف اعدام دعوت میکنیم که در این تظاهرات شرکت کنند.

سخنگويان اتحاد ملي دموكراتيك آذربايجان جنوبي (بيرليك)

سيمين صبري

علي رضا اردبيلي

2013-10-31