حقوق بشر

در عصر انفجار تبادل اطلاعات پنهان کردن رویدادها از جوامع دیگر امکان پذیر نمی باشد. بدین دلیل انسانها و علی الخصوص جوانان هر روز حقوق اساسی خود را هر چه بیشتر شناخته و در پی گذر از محدودیتهای ایجاد شده هستند. در شرایط امروزین امکان بقای حکومتهای توتالیتر و حکومتهایی که جوامع را به هیچ می شمارند هر روز کمتر می شود. لذا جهان و بخصوص خاورمیانه به سرعت در حال تغییر بوده و معادله های جدید جهانی و منطقه ای در حال شکل گیری می باشد. تحولات اخیر دنیای عرب اثبات آشکار این ادعاست. تردیدی نیست جمهوری اسلامی ایران که یکی از آنتی دمکراتیک ترین، دیکتاتورترین و توتالیترترین دولتهای جهان است نخواهد توانست از طوفان تغییر بدور بماند.

علاوه بر ساختار امپراطوری کشور ایران که ملل و خلقهای بسیاری را از حقوق اساسی خود محروم کرده است با شرایط اسفبار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که حکومت جمهوری اسلامی بوجود آورده است کشور ایران آشکارا به شکنجه گاه ملل تبدیل شده است. تحت این شرایط، طبیعاً ملل و خلقهای ساکن در ایران، بنام زندگی انسانی، بالاخره به این رژیم “نه” خواهند گفت. این در حالیست که ملل و خلقهای غیر فارس مجبور هستند از یک طرف با رژیم واپسگرا- شونیست جمهوری اسلامی و از طرف دیگر با ذهنیت ایرانی فارس گرا مبارزه کنند. در این میان ملت ترک ساکن در آزربایجان جنوبی و دیگر مناطق ایران به سبب ویژگیهای تاریخی، جمعیتی و ژئوپلیتیک در این مبارزه دارای جایگاه ویژه ای می باشد.


بدون تردید، ملت ترک آزربایجان که حق و صلاحیت حاکمیت ملی-تاریخی اش غصب شده است، در این شرایط حساس تاریخی برای بازپس گیری حق تعیین سرنوشت ملی خود، مبارزه ی خود را با تمام نیرو و توان ادامه داده و با گامهای مستحکم در راستای رهایی ملی ره خواهد سپرد. ملتمان مبارزه ی ملی خود را که از اوایل قرن بیستم آغاز کرده در سالهای اخیر به اوج رسانده است و به هدف نهایی بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است. در چارچوب این شرایط مبارزه ی منطقی، متناسب با ارزشهای معاصر، جوابگوی احتیاجات جهانی و ملی، فراگیر و کثرت گرا رمز و کلید موفقیت ملی می باشد و راه رسیدن به این مهم نیز از سازمان یابی تخصصی و حرفه ای در صحنه های سیاست، رسانه، حقوق بشر و غیره می گذرد.

اعضای محترم اتحاد ملی دموکراتیک آزربایجان جنوبی (بیرلیک)؛

ما به عنوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان، تاسیس تشکل نوپایتان را تبریک گفته، در مسیر رهایی ملی برای شما آرزوی موفقیت نموده و اعلام می داریم که آماده ی هر گونه حمایت و همکاری مشترک هستیم. بر این باور هستیم که با طی دوشادوش این راه خواهیم توانست هر چه بیشتر به ملت و وطنمان خدمت کنیم.

با صمیمی ترین احترامات تبریکات خود را تقدیم می کنیم.

از طرف شورای مرکزی تشکیلات مقاوت ملی آزربایجان (آ.م.د.ت)

سخنگو: داوود توران

12/09/1391