حقوق بشر


نمايندگان محترم پارلمان و شركت كنندگان گرامي در اين سمينار!

(لينك فيلم ويدئوئي كوتاه از سمينار با زيرنويس فارسي) متن سوئدي سخنراني در  زير ترجمه فارسي اضافه شده است.A R


با تشكر از "حزب چپ" سوئد بخاطر تشكيل اين سمينار و اظهار خوشوقتي از از اينكه امكان اظهار نظر در اين موضوع مهم را يافته­ام.


ايران از نادر كشورهايي است كه هنوز مردم خود را اعدام ميكند، براساس گزارش امنستي اينترنشنال، تنها در سال 2011، 360 نفر اعدام شدند.

به بيان ديگر كمي كمتر از يك انسان اعدام شده در هر روز سال. كه از ميان آنها 5 تن زن بودند و يك كودك نيز در ميان آنان بوده است.آنچه در اين مسئله تازه است، رفتار رژيم در دور رئيس جمهوري جديد آقاي روحاني است.

تنها در اين مدت دوماهه آغاز سال 2014 بين 80 تا 95 نفر تحت حكومت آقاي روحاني در سايه مذاكرات رژيم و با دنياي غرب اعدام شده اند.


مجازات وحشيانه اعدام كه با گشاددستي از سوي رژيم اعمال ميشود، سالانه چند صد نفر را به كام مرگ ميفرستد كه هر مورد آن يك نقض نفرت انگيز حقوق بشر است.

اما امواج تأثير ين مجازات، در جامعه منتشر ميشود، اعدام در ملاء عام، "مرگ بر بالاي جرثقيل" را به نمايشي پرطرفدار براي آدمهاي معمولي خسته از زندگي روزانه و جوياي هيجان در جامعه تبديل كرده است.

بزرگسالان، جوانان و كودكان براي تماشاي اين صحنه هاي هولناك، از قبل برنامه ريزي ميكنند. سعي براي بيرون زدن زود هنگام، براي گرفتن بهترين جايگاه تماشاگران يا تدارك تخمه و نوشابه، موجب تعجب كسي نمي­شود.

نگاهي به تصاوير موجود از مراسم اعدام در ملاء عام بيندازيد حتما چندين نوجوان و حتي خردسال خواهيد ديد كه از مراسم اعدام عكس مي­گيرند. اين عكسها و روايتهاي شفاهي از مراسم مزبور در جامعه پخش ميشوند و همه اينها، جامعه­اي گرفتار بوجود مي­آورد. جامعه­اي كه احساس همدردي و بردباري در آن كمياب ميشود.

 

زندانياني كه به اعدام محكوم نمي شوند، ميتوانند بخاطر جرمهاي بي اهميت يا عقايد سياسي خود و انتقاد از رژيم به حبسهاي طولاني مدت محكوم شوند.

پارسال يك گروه از جوانان آذربايجاني از فعالين سياسي بخاطر برنامه ريزي براي ثبت قانوني يك حزب سياسي طبق موازين قانوني موجود، جمعا به 45 سال زندان محكوم شدند!

 

تك تك اين جوانان با استعداد كه ميخواستند در زندگي خود و جامعه مداخله كنند، بخاطر انتخاب يك شيوه عمل باز و به دور از خشونت محكوم به 9 سال زندان شدند.

من اينجا لازم ميدانم از اين اين 5 زنداني نام ببرم:


1. دكتر لطيف حسنلي دبير كل حزب

2. شهرام رادمهر

3. محمود فضلي

4. آيت مهرعلي بيگلو

5. بهبود قلي زاده

تك تك اين جوانان استعدادهايي با تحصيلات بالاي دانشگاهي هستند كه كشور نياز مبرم به آنها دارد.

مهمترين خواست اينان، خواست تحصيل كودكان آذربايجاني به زبان مادري خودشان، توركي است. اين جوانان بعنوان بنيانگزاران حزب "يئني گاموح" بخاطر انجام آن نوع از فعاليتهاي ساده سياسي محكوم شده اند كه در دنياي دموكراتيك، براي انجام آنها ميتوان از نهادهاي عمومي كمك مالي دريافت كرد، فعاليتهايي كه در زمان ما نميتوان حق انجام آنها را بجز حقوق بشر چيز ديگري ناميد.

مجازات اعدام در ايران، يديده­اي مجزا از بقيه زندگي سياسي و اجتماعي نيست. مجازات اعدام در ايران سمبولي است براي سركوبي كه مردم ايران با آن مواجهند:  همه جا و   هر روز.

تشكر از اينكه به سخنان من گوش داديد.

سوآل توربيورن بيورلوند مودراتور سئمينار: نظرتان در مور سفر كارل بيلت وزير امور خارجه سوئد به ايران jjjjjjجججچيستجjjjj؟

سوآل توربيورن بيورليند، مودراتور سمينار: نظرتاه در مورد سفر اخير كارل بيلت، وزير امور خاره سوئد به ايران چيست؟جواب: كارل بيلت در برخورد اينچنيني (برخورد ضعيف به مسئله حقوق بشر در سفر خود در تهران) به ايران، تنها نيست. همه دنياي غربي در مديريت مسائل حقوق بشري با كشورهايي چون ايران، تابع همچو الگويي است. هميشه "چيزهاي مهمتري" در دستور مذاكرات وجود دارد.

 

اين شيوه تا حد زيادي ياد آور دوره پاياني جنگ جهاني دوم است. در آن دور ما در يك سو، يك ديكتاتور مكار و مصمم (استالين) و در سوي ديگر رهبران كشورهاي دمكرات غرب را داشتيم كه هميشه "چيز مهتري" از سرنوشت اروپاي شرقي برايشان وجود داشت و سياست دلجويي و بخشش پيش ميگرفتند. اگر ما اينطور ادامه بدهيم، ما هرگز حقوق بشر يا لزوم لغو مجازات اعدام را در صدر موضوعات مورد مذاكره غرب با ايران نخواهيم داشت.

من فكر ميكنم غرب بايستي در اين نكته بازانديشي بكند. در مذاكرات كارل بيلت در تهران يا موار مشابهي از مناسبات 5+1 با ايران مسائلي چون برنامه مورد ترديد اتمي ايران، ثبات منطقه­اي، بحران سوريه، تأمين انرژي كشورهاي صنعتي غرب و از اين قبيل در دستور مذاكرات وجود دارد. اينها در قياس با حقوق بشر، مسائل مهمي هستند و غرب بايستي در اين مورد تجديد نظر بكند.

در مورد كارل بيلت هم من فكر ميكنم كه او با مسائلي كه ما امروز در اين ساختمان مذاكره ميكنيم، بيگانه نيست. او اين مسائل را ميداند، به آنها باور دارد، فرد دموكراتي است و مايل به ادامه وضع موجود در ايران نيست. اما وقتي او در تهران است يا در جاي ديگري با نمايندگان ايران ملاقات ميكند، هميشه "موضوع مهتري" در دستور مذاكرات وجود دارد. و اين مسائل (حقوق بشري) را هم مطرح ميكند اما در حاشيه و بنحوي كه وقتي به سوئد بر ميگردد و در يك كنفرانس مطبوعاتي در مقابل خبرنگاران در فرودگاه آرلاندا يا جاي ديگري قرار مي­گيرد، بتواند بگويد كه حقوق بشر هم جزو مذاكرات بود. اين همان رفتاري است كه دنياي غرب با چين، روسيه يا كشورهاي مشابه ديگر ميكند.

ما شاهد رفتار روسيه در گرجستان و برخورد ملايم غرب با روسيه بوديم و امروز تنيجه آنرا در اوكرائين مي­بينيم.

 

 

 

Riksdagledamöter och mötesdeltagar

 

 

 

Jag vill tacka Vänsterpartiet för anordnandet av detta seminarium och vill uttala min tacksamhet för att ha fått ordet i denna viktiga fråga.

 

Iran är ett av få länder som fortfarande avrättar sitt eget folk. Bara under år 2011 genomfördes 360 avrättningar, enligt Amnesty International. Det är lite mindre än en avrättad människa om dagen och under det året var fem av dessa kvinnor och i ett av fallen avrättades ett barn.Nytt i frågan, är att iranska regimens agerande under den nuvarande president Rouhanis tid. Rouhani har, bara under 2014, låtit avrätta mellan 80 och 95 personer – detta i skuggan av regimens pågående förhandlingar med västvärlden.

 

Det barbariska dödsstraffet straffet som frikostigt delas ut av regimen, drabbar några hundra personer per år – i vart och ett av dessa fall begår regimen avskyvärda brott mot de mänskliga rättigheterna. Men effekten av detta handlande från regimens sida sprider sig i samhället som ringar på vatten. De offentliga avrättningarna i Iran har gjort den så kallade ”döden på luftkranar”, ett populärt spektakel för vanliga människor som i den trista vardagen söker efter spänning. Vuxna som ungdomar, och till och med barn, planerar att besöka dessa makabra scener i gryningen. Att vara tidigt ute för få se det hela från bästa möjliga plats, eller ta med sig popcorn, godis och dricka väcker ingens förundran. Det räcker att ni tar en titt på bilder från avrättningar på iranska torg och gator. Ni kommer att hitta flera tonåringar, till och med barn som med kameror tar bilder på offentliga avrättningar. Bilder och berättelser från dessa tillfällen sprids som en löpeld i samhället och allt detta skapar ett sjukt samhälle. Ett samhälle där empati och tolerans tenderar att bli en bristvara.

 

 

 

 

 

 

 

De fångar som inte blir dömda till döden, kan få extremt långa fängelsestraff för ringa företeelser eller för sina politiska och regimkritiska åsikter. I fjol fick en grupp azerbajdzjanska politiskt aktiva ungdomar sammanlagt 45 års fängelsestraff för att de registrerat en politisk rörelse, helt i enlighet med gällande lagar. Var och en av dessa 5 begåvade ungdomar som ville vara delaktiga i såväl det egna, som det samhälleliga livet, fick 9 års fängelse, till följd av att de valt att agera öppet och lagligt utan våld

 

1. Dr Latif Hasanli,

 

2. Shahram Radmehr,

 

3. Mahmud Fazli,

 

4.Yurus Mehralibeylu och

 

5. Behbud Gulizadeh.

 

Att azerbajdzjanska barn ska ha rätt till utbildning på sitt modersmål turkiska, var deras viktigaste fråga. Dessa unga män, grundare av politiska partiet Yeni Gamoh, har blivit dömda för den typen av grundläggande politiska verksamhet som man i den demokratiska världen får bidrag från offentliga institutioner för att bedriva – den typen av verksamhet som i vår tid inte kan ses som annat än en mänsklig rättighet.

 

Dödstraffet i Iran är inte en isolerad företeelse från det politiska och sociala livet i övrigt. Dödstraffet är i Iran en symbol för det förtryck som det iranska folket möter. Överallt. Varje dag.

 

 

 

 

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي