آذربایجان و جنبش سبز

جایگاه موسوی و کروبی در جنبش اعتراضی

لطفا روی عکس کلیک کنید

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی