اخبار

روش منحصر بفرد سوئد در مقابله با پاندمي کرونا و اظهارات بي اساس در بي بي فارسيCorona Sverige


ظاهرا منجنيق فلک، نه باران ويروس بلکه باران متخصصين نامتخصص را هم بر سر ما مي باراند. بي بي سي فارسي هم دستش در کار است و انواع متخصصين و نيمه متخصصين و نامتخصصين را به برنامه خود دعوت ميکند. (
لينک کليپ مصاحبه در يوتيوب)


 ابتدا اشاره اي به روش منحصربفرد کشور سوئد در مقابله با فاجعه پاندميک جاري در جهان لازم است.


مدل سوئدي در مقابله ويروس مرگبار کرونا، در اروپا  و حتي بقيه جهان منحصر بفرد است. از نظر واگذاري اختيار تصميم گيري به مؤسسات علمي، نمونه ديگري در دست نيست. اين تنهايي سوئد در اعتماد به متخصصين بجاي سياسيون، ريشه عميقي در تاريخ سوئد دارد. آکسل اوکسنشرنا
Axel Oxenstierna  1583ـ1654 مهمترين معمار شيوه اداره جامعه سوئد در تاريخ اين کشوربود. در دوره او در زماني که نطفه دستگاه امروزي اداره دولتي سوئد بسته ميشد،  مقامات اداري کشوري خواهان قدرت تصميم گيري در حيطه اختيارات خود بودند. اين مقامات که جملگي نمايندگان اشراف سوئد بودند، تمايلي به تبعيت از پادشاه نداشتند. قدرت بيش از اندازه و کاريسماي آکسل اوکسنشرنا، اين "زياده خواهي" مقامات وقت سوئد را برآورده کرد و آثار اين خردمندي آکسل اوکسنشرنا و مقامات سوئدي در آغاز قرن هفدهم، هنوز هم در شيوه اداره کشور، باقي و جاري است.  از آنجايي که مقامات اداري منتخب مردم نيستيد، با تغيير اکثريت پارلمان و  حکومت، عوض نميشوند و براساس دانش و صلاحيت اجرايي به مقام خود، منصوب شده اند، سپر محکمي در برابر موج فزاينده پوپوليسم راست و چپ هستند. در مورد دانمارک، حداقل  دو دهه از دوران نخست وزيري آندرش فوگل راسموسن (دبير کل امروزي ناتو)، تخريب موقعيت مقامات متخصص در دانمارک، در جريان بوده است.


حکومت دانمارک در مسئله بستن مرزها نيز،  عليرغم توصيه اداره دولتي مربوطه به نام 
Sundhedsstyrelsen با وظايفي مشابه "اداره دولتي سلامتي مردمي سوئد"، عمل کرد. اينکار بنا به اظهارات  آندرش تئگنل بعنوان "اپيدمي شناس دولتي سوئد"، در مصاحبه با روزنامه "آفتونبلادت" سوئد، هيچ تأثيري در کند کردن سرعت سرايت بيماري ويروسي مورد بحث،  ندارد.

سه اداره دولتي سوئد که جمع کثيري از متخصصين و پتانسيل علمي و اجرايي کشور را در بر ميگيرند، از سوي حکومت سوئد، داراي بيشترين اختيارات در برنامه ريزي و اجراي امر مهم حفاظت از شهروندان و جامعه سوئد در برابر فاجعه جهاني بيماري کوويد 19 هستند عبارتند از:

  • اداره دولتي سلامتي مردمي Folkhälsomyndigheten
  • اداره دولتي آمادگي و حفاظت از جامعه

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  • شوراي ملي بهداشت و رفاه سوئد
    Socialstyrelsen

در کنار اعتماد سياسيون به متخصصين در سوئد، يک علت مهم که از سوي حکومتيون و خبرگان دولتي در امتناع از بستن جامعه به شيوه بقيه اروپا مطرح ميشود، دشواري برپا کردن درازمدت چنين نظم اجباري و اعمال ممنوعيت ها در يک جامعه باز است. اين مقامات ميگويند در صورت نياز ميتوان و بايد به طرف بستن بيشتر و بيشتر جامعه حرکت کرد اما عجله در اين کار، ميتواند در حفظ اجباري ممنوعيتها در يک پريود طولاني، مقامات دولتي را با يک وضعيت غيرقابل مديريت مواجه کند.موارد فوق براي هر شهروند سوئد، روشن و فارغ از هر مباحثه اي است و از اينرو، اظهارات خانمي بنام   "سحر مطلبي" از سوئد در يکي از برنامه هاي 4 آپريل بي بي سي فارسي، حيرت آور بود. (
لينک کليپ مصاحبه در يوتيوب)


با توجه به کثرت ايرانيان و متخصصين ايراني
 شاغل در رشته هاي پزشکي و ويروس شناسي  در سوئد و سهولت دسترسي به اطلاعات لازم در مورد حرفه و ميزان تخصص و صلاحيت آنها در منابع علني در اينترنت، نميدانم فلسفه دعوت کردن از يک "پزشک عمومي" چيست؟

در جريان مصاحبه معلوم ميشود که اطلاعات خانم مصاحبه شونده در حد "شهروند عمومي" هم نيست (پزشک عمومي پيشکش)

ابتدا نگاهي به فرازهايي از سخنان خانم دکتر عمومي سحر مطلبي در  مصاحبه با بي بي سي فارسي بيندازيم:

سحر مطلبي: "براي اينکه مسئله اقتصادي براشون مهمتر بوده" (ثانيه 33 تا ثانيه 44)

کسي حتي از ميان راديکالترين مخالفين راست و چپ حکومت سوئد در سوئد هم چنين ادعايي مطرح نکرده اند. برعکس، در مسئله شيوه هاي مبارزه با فاجعه مرگبار ويروس کرونا، همه احزاب سوئد يکپارچه مدافع سياست اعمال شده از سوي حکومت متکي بر ائتلاف حاکم در سوئد هستند. کشور سوئد بخاطر ديسيپلين شديد مالي از دهه 1990، از نظر اقتصادي و بخصوص با توجه به ميزان نازل بدهي خارجي، آماده ترين کشور براي مقابله با چنين بحرانهايي است.


سحر مطلبي: "سوئد مسائل سياسي رو مقدم کرده بر توصيه هايي که کارشناسا در اينمورد ميکنند" (دقيقه 1، ثانيه2)
 درواقع، چرندترين جمله مصاحبه اين دکتر کشف شده از سوي بي بي سي فارسي، همين جمله است. چونکه سوئد تنها کشور اروپايي است که در آن، حرف اول از سوي انستيوهاي متخصص مسئول دفاع از امنيت پزشکي عمومي گرفته ميشود. بعنوان مثال در دانمارک، مؤسسات تخصصي مسئول امنيت عمومي خواهان پيش گرفتن سياستي مشابه با سوئد بودند که اقتدار سياسي حاکم با يک تصميم سياسي، پيشنهاد متخصصين مزبور را رد کرد. تصميمات اقتدار سياسي حاکم در سوئد به هيچوجه و به هيچوجه برپايه منافع سياسي نيست و از اين جهت تنها کشور اروپايي است. اين جمله نشان دهنده بيخبري مطلق انم مصاحبه شونده را دارد و آدمي دچار اين سوآل ميشود که نکند ايشان بدون دسترسي به اينترنت در کره مريخ در قرنطينه مطلق هستند!

سحر مطلبي: "بخشي از اين سياستگذاريها خيلي واضح نيست" (ثانيه 48)

اگر اينطور است، پس دو گزاره اول و دوم را از کجا آورديد؟ اگر سياستگذاريهاي سوئد حداقل براي شما واضح نيست، چگونه از غلبه انگيزه هاي سياسي و اقتصادي حکومت سوئد در امر سلامتي مردم سوئد، خبردار شده ايد؟ مگر نميگوييد که اين سياستگذاريها واضح نيستند؟!


سحر مطلبي: "مشتاقند ايمني گله اي رو پيش ببرند"

در سوئد مثل بقيه دنيا، در يک رفتار کاملا طبيعي و منطقي، بطور  شبانه روزي و در همه رسانه ها از اين موضوع صحبت ميشود و دوراز عقل ترين نظرات و اتهامات و انتقادات هم جايي براي مطرح شدن پيدا ميکنند. اما، مباني اين ادعاي شما چيست؟ کدام مسئول حکومتي از اين  استراتژي دفاع کرده است؟ مهمترين مقام متخصص دولتي سوئد در اين مسئله در مقام "اپيدمي شناس دولتي سوئد" به نام آندرس تئگنل بارها اين شيوه را رد کرده است. ()


سحر مطلبي: "خيلي با تأخير شروع کردند"

اين ادعا هم نشان از ادعا کننده در قرنطينه مطلق بدون اينترنت است.

سه ادعاي ديگر خانم دکتر عمومي با توجه منابع موجود، براي همه قابل کنترل هستند. توجه کنيد که آمار بطور لحظه اي عوض ميشود و کنترلي که من انجام داده ام مربوط به روز يکشنبه 5 ماه آپريل 2020 است. ابتدا به ادعاها توجه کنيد:

سحر مطلبي: "آماري که ميده مشخصه تفاوت زيادي با دوتا کشور ديگر دانمارک و نروژ....تفاوت فاحش داره در يک بازه زماني برابر. ...سياستهايي که سوئد داشته خيلي موفق نبوده... در مقايسه با دو تا کشور ديگر که مدل چين را پياده کرده اند، دستاورد مناسبي نداشته... اون کشورهايي که تونستند ابتلا به ازاي هر مليون نفر را به زير صد برسونند که ..."

فرق آمار سوئد با نروژ و دانمارک

خواندن آمار و تفسير آن، يک امر تخصصي مهم است. اما مقايسه رقم و خواندن جدول کار روزانه همه شهروندان در يک دنياي مدرن ديجيتالي است. گويا خانم دکتر عمومي توانايي نگاه به يک جدول آمار بين المللي و خواندن و فهم آنها را نداشته است.

طبق آمار جدول ضميمه:  (
لينک منبع در يکي از معتبرترين منابع جهاني موجود بنام Worldometer)

تعداد کشته هاي سوئد از رقم مشابه براي دانمارک و نروژ بالاتر است. اولا در اين نقطه از ماجرا، هنوز با ارقام پاييني سر و کار داريم که ميتواند نسبت با ارقام نهايي تفاوت زيادي داشته باشد. هنوز پايان فاجعه در پرسپکتيو ما نيست.  ثانيا، ربط اين مسئله با روشهاي اتخاذ شده از سوي حکومت سوئد، چيست؟ تعداد مرگ و مير به صدها فاکتور خرد و کلان ربط دارد که سن مبتلاشدگان از مهمترين آنهاست. اما اگر کسي تفاوت ميان سه رقم فوق از سوئد، دانمارک و نروژ (به ترتيب 40، 31 و 12) را با سياست بستن و نبستن شهرها توضيح بدهد، بايد با تکيه بر همه ارقام و فاکتورهاي موجود، توضيح دهد. چنين اشرافي به ماجرا، ماهها و شايد سالها بعداز پايان فاجعه ممکن خواهد بود و امروز هيچ فرد مسئولي نميتواند چنين ادعايي را بدون وجود کوچکترين فاکت لازم، مطرح کند.

خانم دکتر لطف کرده و نامي از يکي از متغيرهاي دخيل در گسترش ويروس کرونا را در لابلاي سخنان خود، ذکر کرده است. استفاده از عبارت "بازه زماني" نشانه توجه ايشان در ميان همه بي توجهي ها به فاکتهاي مربوطه است. اما، اين توجه هم از سر بيخبري بوده است. چونکه تاريخ اولين تست مثبت در سوئد، 26 روز نسبت به نروژ و 27 روز نسبت به دانمارک، مقدم است.

خانم دکتر عمومي، در جايي به تعداد ابتلاء به ازاي هر مليون نفر از اهالي اشاره ميکنند. حق آن است که تعداد ابتلا به ازاي هر مليون نفر از نفوس، مرتبط با امر مؤثر بودن يا نبودن شيوه هاي پيشگيري است. اگر ملاک را تعداد تست مثبتي ها در نظر بگيريم، سوئد هم نسبت به نروز و هم نسبت به دانمارک در موقعيت بسيار بهتري قرار دارد.

حرف پاياني:

بعداز آنکه طوفان مرگ کرونا خوابيد، همه تجربيات کشورهاي مختلف با توجه نتايج حاصله و هزينه هاي انساني و اقتصادي پرداخت شده مورد مقايسه و مداقه اهل فن و افکار عمومي کشوري و جهاني خواهند بود. امروز براي هرگونه قضاوت در مورد اين روشها، زود است. با اين وجود، وقتي همه جهان يک و تنها يک موضوع را در دستور خود دارند، خودداري از چنين مقايسه هايي ممکن نيست. آنچه مهم است در نظر داشتن اين نکته مهم است که هنوز فاکتهاي لازم براي سطحي ترين مقايسه را هم در دست نداريم.

متأسفانه سخنان بي اساس  از نوع مدعيات خانم سحر مطلبي در مصاحبه فوق و انواع اظهارنظرهاي فارغ از هرگونه احساس مسئوليت حرفه اي و انساني مورد سوء استفاده مديران حکومتي در ايران براي توجيه ناتواني و ناداني خود در حفاظت از جان مردم ميگيرند.

 

در باره نویسنده:

علي رضا اردبيلي

آخرین مطالب علي رضا اردبيلي